• Facebook
  • Twitter
  • Pinterest

 

Via Byggmaterialindustrierna har vi och övriga medlemsföretag, denna vecka gått ut med ett ställningstagande angående digital delning av produkt- och miljödata. Tillsammans vill vi visa vägen framåt, för ett digitaliserat och öppet informationsflöde med aktuell, spårbar produktinformation som byggmaterialföretagen har rådighet över.

Sedan 30 år tillbaka har byggmaterialföretagen registrerat sina produkters innehåll i branschens gemensamma Byggvarudeklaration, BVD. 2015 tog branschen ett samstämmigt beslut om att digitalisera innehållet för framtida behov och ett e för elektroniskt lades till = eBVD. I ett gemensamt ställningstagande sluter nu byggmaterialbranschens organisationer upp bakom det branschgemensamma formatet eBVD och för samverkan kring en plattform.

  • Byggmaterialindustrierna anser att byggmaterialföretagen ska äga, distribuera och ha rådighet över sin produktinformation.
  • Produkt- och miljödata ska därför fortsatt erhållas i eBVD-formatet och via de möjligheter som eBVDsystemet erbjuder för att dela data: XML-fil, WEB-api etc. eBVD är den gemensamma budbäraren.
  • Byggmaterialindustrierna verkar för att vi ska ha ett gemensamt system/en plattform i branschen med ett gemensamt standardiserat språk, som på ett både säkert och resurseffektivt sätt för företagen, gör det möjligt att dela produkt- och miljödata och som tillvaratar företagens kunskap.
  • Byggmaterialindustrierna värnar om företagens framtid, verksamhet och affärskritiska information. All väsentlig information om en produkts innehåll av farliga ämnen anges i klassificeringar och märkningar. Informationen i eBVD är fullt tillräcklig enligt gällande lagkrav (och går till och med utöver vilket är möjligt tack vara det breda samarbetet i hela värdekedjan).
  • Byggmaterialföretagen ska kunna registrera i det bedömningssystem som ger trygghet för informationen, baserar bedömningar på vetenskapliga och lagmässigt grundade kriterier och det ska vara tillräckligt att använda ett system.

Initiativtagare till ställningstagandet är Byggmaterialindustrierna, Svensk Betong, Svensk Ventilation, Swedisol, SVEFF – Sveriges Färg och Lim Företagare, Svensk Byggplåt, TMF Trä- och Möbelföretagen, SBI Stålbyggnadsinstitutet, Golvbranschen GBR, Svenskt Trä, Scandinavian Copper Development Association.

Läs hela ställningstagandet, faktaunderlag och rekommendationer här >>

Pin It on Pinterest