HEJ PLÅTSLAGARE!

Du vet att du jobbar med möjligheternas material och utför ett äkta hantverk som skyddar och smyckar byggnader i alla skepnader.

Rätt material och verktyg, säkra leveranser och god support från leverantörer och grossister gör jobbet roligt och lönsamt. Denna guide kan förhoppningsvis underlätta ditt arbete.

1. MATERIAL OCH PRODUKTER

Hela branschens kompetens

Som plåtslagare är du expert på plåtmaterialen och de produkter du använder. Kom ihåg att leverantörer, producenter och grossister gärna vill ha återkoppling på dina erfarenheter och önskemål. När kollegorna inte riktigt räcker till kan det också vara skönt att bolla med andra experter inom branschen.

I takt med att miljökraven höjs och konkurrensen hårdnar både från nya material och billigare arbetskraft är det också klokt att se över byggnadsplåtens och plåtslageriarbetets möjligheter. Tillsammans med befintliga material och produkter eller kanske nya, kan vi lösa kundernas önskemål och problem.

Branschkontakter >>

Läs mer om de olika plåtmaterialen >>

Läs mer om produkter inom byggnadsplåt >>

2. INFÄSTNINGAR

Användningsområde, livslängd, materialkombinationer och design ska styra valet av infästningar. 

Observera att från och med den 1 juli 2014 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att kunna säljas som bärande produkt inom EU:s inre marknad.

Läs mer om infästningar i Teknikhandboken >>

 

3. TAKSÄKERHET

För att kunna täcka och underhålla tak och fasader på ett bra sätt, krävs att det finns tillträdes- och skyddsanordningar. Ställ krav på kunden, det finns ingen anledning att utsätta sig själv och medarbetare för fara.

Hur tillträdes- och skyddsanordningar ska utformas anges i Boverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder (CEETA och Eurokoder). I korta drag handlar det om följande utrustning:

  • Takstegar behövs för att på ett säkert sätt kunna förflytta sig på taket.  
  • Takbryggor för att komma åt skorstenar och ventilationshuvar.   
  • Nock- och takbrygga används även som infästning av livlina vid takarbeten.   
  • Skyddsräcke för takluckor. 
  • Snörasskydd som ska hålla kvar snön på taken.  

Läs allt om taksäkerhet på taksakerhet.se >>

4. MATERIALMÖTEN

Andra byggnadsmaterial än plåt, så som tryckimpregnerat trä och betong och kan innehålla ämnen som påverkar plåten. Det gäller också vid kombination av mer och mindre ädla metaller. 

Det finns nästan alltid en praktisk lösning för att skydda materialen från eventuella missfärgningar eller korrosion. Kontakta helst leverantörerna av de båda aktuella materialen för att få korrekt information om vad som gäller.

Du kan också beställa en lathund ang materialmöten, den sk ”materialsnurran” via materialsnurra@epfab.se.

8. SOLENERGI OCH ANDRA ENERGISMARTA LÖSNINGAR

Med teknik och estetik skapas energieffektiva lösningar så som solskydd, solel, solvärme, värmereflekterande färg och ventilation.

Det finns en mängd olika produkter speciellt anpassade för plåttak och plåtfasader. Som plåtslagare kan du också utbilda dig och bli certifierad inom solel.

Läs om energismarta produkter >>

9. MILJÖ

Stål och metaller står för lång livslängd, litet underhåll och mycket hög återvinningsgrad.

Läs mer om byggnadsplåt i kretsloppet i Tenikhandboken >>


Hållbarhet

Korrekt utfört och underhållet håller ett plåttak/ fasad i 80-100 år.
Beställ en livscykelinventering (LCI) för stålprodukter på worldsteel’s LCA/LCI contact form >>


Återvinning

Återvinning är byggnadsplåtens kanske bästa gren. Aluminium, zink, koppar och stål har mycket hög återvinningsgrad. För den som vill klä sin byggnad med återvunna metaller går det utmärkt.

Den färgbelagda plåten återvinns liksom all plåt. Vid omsmältningen renas utsläppen som kommer från metall- och färgbeläggningen av stålet. Slaggprodukter från masugnarna används till vägbyggen och sparar naturresurser med mindre behov av transporter. Produkterna har mycket goda värmeisolerande och bärande egenskaper.

Bland användningsområden i byggbranschen för PVC-baserade produkter står färgbelagd plåt för endast 4 %.


Avrinningar

I vissa städer har det under en tid varit ett motstånd mot koppar på tak och fasader med hänvisning till de ohälsosamma avrinningarna. 20 års forskning visar dock att detta inte är ett problem.
KTHs beräkningar för kopparavrinning >>

10. UNDERHÅLL, SKOTTNING, MÅLNING

Underhållskontroll

Underhållskontroll av tak bör ske minst en – helst två – gånger per år och under is- och snöfri säsong. Vissa tak kräver kanske kontroll endast vartannat år beroende på utformning, närhet till skog eller pannskorstenar eller andra anordningar som kan orsaka lokala angrepp. Plåtmaterialet kan också styra hur ofta kontrollen behöver göras. Vid kontrollen undersöks takets kondition, detaljer undersöks och rengöring görs vid behov.
Läs mer om underhåll av plåttak i Teknikhandboken >>


Snöskottning

Ska ditt företag skotta tak i vinter? Är ni rätt rustade?
De flesta av landets försäkringsbolag ställer numera krav på att fastighetsägare anlitar företag med utbildning och licens enligt Skotta säkert.
Läs mer om Skotta säkert >>


Målning

Beroende på typ av material och förutsättningar för målningsarbetet, finns många faktorer som måste beaktas. Det finns även skillnader i metoder om plåten är fabriksbelagd eller om plåten målas på byggplatsen.
Läs mer om målning i Teknikhandboken >>

11. GARANTIER

Vanligtvis gäller 5 års garanti på utfört plåtslageriarbete och 15 – 20 års garanti på materialet. Kolla alltid med leverantören vad som gäller för det aktuella materialet.

12. INNOVATION

Tack vare det breda utbudet, formbarheten och möjligheten att integrera teknik är stål och metaller optimala för att skapa nya uttryck och funktioner för såväl tak som fasader.

En kombination av plåtslagarens gedigna hantverks- och materialkunskap och nya tekniker och tankegångar är framtiden. Metallfasader som andas, interagerar med förbipasserande och skiftar färg efter väder är redan här. Har du tankar och idéer som rör sig utanför det ”vanliga”?

Bolla vidare med:
Leverantörer >>
Plåtkonsulter >>
Arkitekter >>

Pin It on Pinterest