HEJ FASTIGHETSÄGARE/ FÖRVALTARE!

Stål och metaller förekommer på nästan alla byggnader som fönsterbleck, skorstensbeklädnad och vattenavrinning eller som på hela tak och fasader. De kan vara allt från spektakulära och energismarta till mycket modesta. 

För att din fastighet ska få önskat uttryck, optimerad funktion, rätt kostnadsnivå och rätt underhåll kan du ta hjälp av denna guide. 

1. DÄRFÖR BYGGNADSPLÅT

Det fins många anledningar till varför byggnadsplåt är ett bra val för tak och fasader. Här är några fördelar:

 

 • Brandsäkert. 
 • Tätt. Risken för läckage är minimal.
 • Glatt. Snön glider lätt av.
 • Lätt. Kan därför läggas även på äldre konstruktioner eller andra konstruktioner som av olika skäl inte klarar för stor belastning.
 • Hållbart. Korrekt utfört och underhållet (enkelt att hålla rent) håller det i 80-100 år.
 • Miljövänligt. Återvinningsgraden är i princip 100 %.
 • Brett utbud. Det finns mängder av produkter, material, färger och former.
2. FUNKTION

För att taket och eller fasaden ska vara funktionell och skydda byggnaden är det bra att utgå från några grundläggande parametrar:


Läget

Byggnadens läge och därmed lufttyp, vind samt regn- och snömängder måste alltid tas med i beräkningarna. De olika plåtmaterialen har olika korrosionshärdighet. Vid ett utsatt, kustnära läge gör sig t.ex. titanzink, aluminium och rostfritt extra bra. Höga vindhastigheter påverkar valet av infästningar och rik nederbörd kräver ett extra bra avvattningssystem.


Takets eller fasadens lutning

Enkelfalsat tak behöver minst 14 graders lutning.
Profilerat plåttak och dubbelfalsat tak med vissa hinder så som skorsten, klarar 5,7 graders lutning.
Dubbelfasalsat  plåttak utan några hinder klarar 3,6 grader. 
Svetsat rostfritt tak klarar en helt plan yta.

Läs mer i Teknikhandboken >> 


Befintliga material

Var uppmärksam på vilka andra material som finns på byggnaden. Plåt mot puts, trä eller andra metaller och stål. De kan påverka varandra.


Utförande

Om utförandet frångår AMA, är det bra att i ett så tidigt skede som möjligt konsultera både plåtslagare och plåtkonsult.


Årstid för plåtarbetet

När på året arbetet på byggnaden ska utföras spelar också in, då några material klarar av att bearbetas även i minusgrader och andra inte.

3. PRODUKTER, MATERIAL OCH BEARBETNING

Byggplåt passar på allt från lilla fritidshuset, traditionella villan och stadskvarteret till stora arenan, robusta industrilokalen och spektakulära operahuset. Allt beror på val av material, bearbetning och utformning. 


Produkter

Färdiga produkter finns som band, skivor, olika varianter av korrugerad/ profilerad plåt, kassetter, sandwichpaneler, pannplåt och takpannor, väv, galler eller som sträckmetall.
Läs mer om olika produkter >>

 

Plåtmaterial

Mjukt och följsamt, stabilt, matt, spegelblankt eller transparent? En av de stora fördelarna med byggplåt är det breda utbudet av material och möjligheterna att bearbeta det. Oavsett byggnation, miljö och behov så finns det alltid en lösning. Vissa av metallerna är mjukare än andra och därmed lättare att bearbeta. Exempelvis titanzink, koppar och aluminium. Mässing går inte att falsa, men kan med fördel användas som kassetter och stålplåten är mycket tålig. Välj därför material utifrån både bearbetningsegenskaper och uttryck.
Läs mer om olika plåtmaterial >>


Bearbetningsmetoder

Vanliga bearbetningsmetoder är lackering eller infärgning, förpatinering, perforering, laserskärning, dekorvalsning, prägling, slipning eller borstning.

4. INFÄSTNINGAR

Användningsområde, livslängd, materialkombinationer och design ska styra valet av infästningar. 

Observera att från och med den 1 juli 2014 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att kunna säljas som bärande produkt inom EU:s inre marknad.

Läs mer om infästningar i Teknikhandboken >>

 

5. TAKSÄKERHET

För att kunna underhålla tak och fasader på ett bra sätt, krävs att det finns tillträdes- och skyddsanordningar.

De finns i många olika utföranden, för att smälta in i eller sticka ut och rent av vara dekorativa på tak och fasader. Se till att planera in denna typ av anordningar redan från start.

Hur tillträdes- och skyddsanordningar ska utformas anges iBoverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder (CEETA och Eurokoder). I korta drag handlar det om följande utrustning:

 • Takstegar behövs för att på ett säkert sätt kunna förflytta sig på taket.  
 • Takbryggor för att komma åt skorstenar och ventilationshuvar.   
 • Nock- och takbrygga används även som infästning av livlina vid takarbeten.   
 • Skyddsräcke för takluckor. 
 • Snörasskydd som ska hålla kvar snön på taken.  

Läs allt om taksäkerhet på taksakerhet.se >>

6. MATERIALMÖTEN

Andra byggnadsmaterial än plåt, så som tryckimpregnerat trä och betong och kan innehålla ämnen som påverkar plåten. Det gäller också vid kombination av mer och mindre ädla metaller. 

Det finns nästan alltid en praktisk lösning för att skydda materialen från eventuella missfärgningar eller korrosion. Kontakta helst leverantörerna av de båda aktuella materialen för att få korrekt information om vad som gäller.

Du kan också beställa en lathund ang materialmöten, den sk ”materialsnurran” via materialsnurra@epfab.se.

7. ENERGISMARTA LÖSNINGAR

Med teknik och estetik skapas energieffektiva lösningar så som solskydd, solel, solvärme, värmereflekterande färg och ventilation.

Det finns en mängd olika produkter speciellt anpassade för plåttak och plåtfasader.

Läs om funktionsbeläggningar >> och solenergi >>

8. MILJÖ

Stål och metaller står för lång livslängd, litet underhåll och mycket hög återvinningsgrad.

Läs mer om byggnadsplåt i kretsloppet i Tenikhandboken >>


Hållbarhet

Korrekt utfört och underhållet håller ett plåttak/ fasad i 80-100 år.
Beställ en livscykelinventering (LCI) för stålprodukter på worldsteel’s LCA/LCI contact form >>


Återvinning

Återvinning är byggnadsplåtens kanske bästa gren. Aluminium, zink, koppar och stål har mycket hög återvinningsgrad. För den som vill klä sin byggnad med återvunna metaller går det utmärkt.

Den färgbelagda plåten återvinns liksom all plåt. Vid omsmältningen renas utsläppen som kommer från metall- och färgbeläggningen av stålet. Slaggprodukter från masugnarna används till vägbyggen och sparar naturresurser med mindre behov av transporter. Produkterna har mycket goda värmeisolerande och bärande egenskaper.

Bland användningsområden i byggbranschen för PVC-baserade produkter står färgbelagd plåt för endast 4 %.


Avrinningar

I vissa städer har det under en tid varit ett motstånd mot koppar på tak och fasader med hänvisning till de ohälsosamma avrinningarna. 20 års forskning visar dock att detta inte är ett problem.
KTHs beräkningar för kopparavrinning >>

9. KOSTNAD

Rätt material på rätt plats, i kombination med lång livslängd och litet underhåll är ekonomiskt.

Projektering, planering och byggande är en förhållandevis liten del av livscykelkostnaden, drift och underhåll desto mer. Stål och metaller kräver minimalt med underhåll och har lång hållbarhet.

Varje projekt är unikt och måste beräknas utifrån tillgänglighet, material och utförande. Ett tak med exempelvis torn och många hinder tar av förklarliga skäl längre tid att lägga än ett enklare villatak. Det är också stor skillnad på om det är profilerad plåt som används eller planplåt som ska falsas.

Sammanfattningsvis kan man säga att det alltid finns ett plåtalternativ, oavsett budgetens storlek.

Läs mer om de olika plåtmaterialen >>

Kontakta plåtslagare för rekommendation och kostnadsuppskattning >>

10. UNDERHÅLL, SKOTTNING OCH MÅLNING

Underhållskontroll

Underhållskontroll av tak bör ske minst en – helst två – gånger per år och under is- och snöfri säsong. Vissa tak kräver kanske kontroll endast vartannat år beroende på utformning, närhet till skog eller pannskorstenar eller andra anordningar som kan orsaka lokala angrepp. Plåtmaterialet kan också styra hur ofta kontrollen behöver göras. Vid kontrollen undersöks takets kondition, detaljer undersöks och rengöring görs vid behov.
Läs mer om underhåll av plåttak i Teknikhandboken >>


Snöskottning

Gäller försäkringen om taket skadas vid skottning? Troligtvis inte. Dessutom kan det vara svårt att veta exakt när ”skadan” på taket uppkom, vilket skapar långdragna dialoger med entreprenören. Genom att du som fastighetsägare använder dig av ett företag med Skotta säkert-licens så kvalitetssäkrar du arbetet. Utförandet på taket dokumenteras också för framtida eventuella klagomål från både boende, er fastighetsägare och tredje man. Fråga ert försäkringsbolag vilka förmåner de kan erbjuda när ni anlitar företag med Skotta säkert-licens.
Här hittar du företag som är licensierade enligt Skotta säkert >>


Målning

Beroende på typ av material och förutsättningar för målningsarbetet, finns många faktorer som måste beaktas. Det finns även skillnader i metoder om plåten är fabriksbelagd eller om plåten målas på byggplatsen.
Läs mer om målning i Teknikhandboken >>

11. INNOVATION

Tack vare det breda utbudet, formbarheten och möjligheten att integrera teknik är stål och metaller optimala för att skapa nya uttryck och funktioner för såväl tak som fasader.

Metallfasader som andas, interagerar med förbipasserande och skiftar färg efter väder är redan här. Har du tankar och idéer som rör sig utanför de ”vanliga” tankegångarna?

Ta kontakt med experter inom branschen >>

12. HITTA RÄTT PLÅTSLAGARE

Att hitta rätt plåtslagare kan vara helt avgörande för att ditt projekt ska bli riktigt bra.

Plåtslagaren ska vara en seriös byggaktör med rätt säkerhetsutrustning och rätt kompetens för ditt materialval.

En god rekommendation är att söka i Entreprenadföretagens (EPF) register över landets byggnadsplåtslagare. Medlemmarna får kontinuerlig information om nya byggregler, lagar, produkter och nyheter som berör branschen samt ett stort nätverk med viktiga branschkontakter.
Hitta byggnadsplåtslagare >>

Om du väljer ett mindre vanligt plåtmaterial, så som titanzink, rosttrögt eller rostfritt kan det vara bra att fråga leverantören av materialet om de kan rekommendera en plåtslagare som har erfarenhet av just det materialet.
Kontakta materialleverantörer >>