j

HEJ ARKITEKT!

Stål och metaller på tak och fasader kan vara allt från spektakulära och energismarta till mycket modesta. För att få önskat uttryck, optimerad funktion och rätt kostnadsnivå kan du ta hjälp av denna guide. 

Ett gott råd är att alltid – i ett så tidigt skede som möjligt, konsultera en plåtkonsult, plåtslagare eller leverantör. Det sparar både tid och pengar. 

Kom ihåg! Byggnadsplåt på tak och fasad alltid är en långvarig relation. Korrekt utfört och underhållet håller det i 80-100 år.

1. FUNKTION

För att taket och eller fasaden ska vara funktionell och skydda byggnaden är det bra att utgå från några grundläggande parametrar:


Läget

Byggnadens läge och därmed lufttyp, vind samt regn- och snömängder måste alltid tas med i beräkningarna. De olika plåtmaterialen har olika korrosionshärdighet. Vid ett utsatt, kustnära läge gör sig t.ex. titanzink, aluminium och rostfritt extra bra. Höga vindhastigheter påverkar valet av infästningar och rik nederbörd kräver ett extra bra avvattningssystem.


Takets eller fasadens lutning

Enkelfalsat tak behöver minst 14 graders lutning.
Profilerat plåttak och dubbelfalsat tak med vissa hinder så som skorsten, klarar 5,7 graders lutning.
Dubbelfasalsat  plåttak utan några hinder klarar 3,6 grader. 
Svetsat rostfritt tak klarar en helt plan yta.

Läs mer i Teknikhandboken >> 


Befintliga material

Var uppmärksam på vilka andra material som finns på byggnaden. Plåt mot puts, trä eller andra metaller och stål. De kan påverka varandra.


Utförande

Om utförandet frångår AMA, är det bra att i ett så tidigt skede som möjligt konsultera både plåtslagare och plåtkonsult.


Årstid för plåtarbetet

När på året arbetet på byggnaden ska utföras spelar också in, då några material klarar av att bearbetas även i minusgrader och andra inte.

2. GESTALTNING

Byggplåt passar på allt från lilla fritidshuset, traditionella villan och stadskvarteret till stora arenan, robusta industrilokalen och spektakulära operahuset. Allt beror på val av material, bearbetning och utformning. 


Produkter

Färdiga produkter finns som band, skivor, olika varianter av korrugerad/ profilerad plåt, kassetter, sandwichpaneler, pannplåt och takpannor, väv, galler eller som sträckmetall.
Läs mer om olika produkter >>

Plåtmaterial

Mjukt och följsamt, stabilt, matt, spegelblankt eller transparent? En av de stora fördelarna med byggplåt är det breda utbudet av material och möjligheterna att bearbeta det. Oavsett byggnation, miljö och behov så finns det alltid en lösning. Vissa av metallerna är mjukare än andra och därmed lättare att bearbeta. Exempelvis titanzink, koppar och aluminium. Mässing går inte att falsa, men kan med fördel användas som kassetter och stålplåten är mycket tålig. Välj därför material utifrån både bearbetningsegenskaper och uttryck.
Läs mer om olika plåtmaterial >>


Bearbetningsmetoder

Vanliga bearbetningsmetoder är lackering eller infärgning, förpatinering, perforering, laserskärning, dekorvalsning, prägling, slipning eller borstning.

3. INFÄSTNINGAR

Användningsområde, livslängd, materialkombinationer och design ska styra valet av infästningar. 

Observera att från och med den 1 juli 2014 måste alla byggprodukter som omfattas av en harmoniserad standard ha en CE-märkning och prestandadeklaration för att kunna säljas som bärande produkt inom EU:s inre marknad.

Läs mer om infästningar i Teknikhandboken >>

 

4. TAKSÄKERHET

För att kunna underhålla tak och fasader på ett bra sätt, krävs att det finns tillträdes- och skyddsanordningar.

De finns i många olika utföranden, för att smälta in i eller sticka ut och rent av vara dekorativa på tak och fasader. Se till att planera in denna typ av anordningar redan från start.

Hur tillträdes- och skyddsanordningar ska utformas anges iBoverkets regler, Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS samt aktuella SIS- standarder och Europeiska standarder (CEETA och Eurokoder). I korta drag handlar det om följande utrustning:

  • Takstegar behövs för att på ett säkert sätt kunna förflytta sig på taket.  
  • Takbryggor för att komma åt skorstenar och ventilationshuvar.   
  • Nock- och takbrygga används även som infästning av livlina vid takarbeten.   
  • Skyddsräcke för takluckor. 
  • Snörasskydd som ska hålla kvar snön på taken.  

Läs allt om taksäkerhet på taksakerhet.se >>

5. MATERIALMÖTEN

Andra byggnadsmaterial än plåt, så som tryckimpregnerat trä och betong och kan innehålla ämnen som påverkar plåten. Det gäller också vid kombination av mer och mindre ädla metaller.

Det finns nästan alltid en praktisk lösning för att skydda materialen från eventuella missfärgningar eller korrosion. Kontakta leverantörerna av de båda aktuella materialen för information.

Beställ en lathund ang materialmöten, den sk ”materialsnurran” via materialsnurra@epfab.se

6. ENERGISMARTA LÖSNINGAR

Med teknik och estetik skapas energieffektiva lösningar så som solskydd, solel, solvärme, värmereflekterande färg och ventilation.

Det finns en mängd olika produkter speciellt anpassade för plåttak och plåtfasader.

Läs om funktionsbeläggningar >> och solenergi >>

7. MILJÖ

Stål och metaller står för lång livslängd, litet underhåll och mycket hög återvinningsgrad.

Läs mer om byggnadsplåt i kretsloppet i Tenikhandboken >>


Hållbarhet

Korrekt utfört och underhållet håller ett plåttak/ fasad i 80-100 år.
Beställ en livscykelinventering (LCI) för stålprodukter på worldsteel’s LCA/LCI contact form >>


Återvinning

Återvinning är byggnadsplåtens kanske bästa gren. Aluminium, zink, koppar och stål har mycket hög återvinningsgrad. För den som vill klä sin byggnad med återvunna metaller går det utmärkt.

Den färgbelagda plåten återvinns liksom all plåt. Vid omsmältningen renas utsläppen som kommer från metall- och färgbeläggningen av stålet. Slaggprodukter från masugnarna används till vägbyggen och sparar naturresurser med mindre behov av transporter. Produkterna har mycket goda värmeisolerande och bärande egenskaper.

Bland användningsområden i byggbranschen för PVC-baserade produkter står färgbelagd plåt för endast 4 %.


Avrinningar

I vissa städer har det under en tid varit ett motstånd mot koppar på tak och fasader med hänvisning till de ohälsosamma avrinningarna. 20 års forskning visar dock att detta inte är ett problem.
KTHs beräkningar för kopparavrinning >>

8. KOSTNAD

Rätt material på rätt plats, i kombination med lång livslängd och litet underhåll är ekonomiskt.

Projektering, planering och byggande är en förhållandevis liten del av livscykelkostnaden, drift och underhåll desto mer. Stål och metaller kräver minimalt med underhåll och har lång hållbarhet.

Varje projekt är unikt och måste beräknas utifrån tillgänglighet, material och utförande. Ett tak med exempelvis torn och många hinder tar av förklarliga skäl längre tid att lägga än ett enklare villatak. Det är också stor skillnad på om det är profilerad plåt som används eller planplåt som ska falsas.

Sammanfattningsvis kan man säga att det alltid finns ett plåtalternativ, oavsett budgetens storlek.

Läs mer om de olika plåtmaterialen >>

Kontakta plåtslagare för rekommendation och kostnadsuppskattning >>

9. INNOVATION

Tack vare det breda utbudet, formbarheten och möjligheten att integrera teknik är stål och metaller optimala för att skapa nya uttryck och funktioner för såväl tak som fasader.

Metallfasader som andas, interagerar med förbipasserande och skiftar färg efter väder är redan här. Har du tankar och idéer som rör sig utanför de ”vanliga” tankegångarna?

Ta kontakt med experter inom branschen >>