Neil Leach

Använder ni AI i det dagliga arbetet? Kan du ange ett specifikt projekt?
Genom att använda AI, datadriven design tillsammans med andra digitala verktyg kan vi analysera, simulera och effektivisera processer kopplade till projekten. På ÅWL kombinerar vi och drar nytta av olika tekniker, där AI är helt oslagbart. Med AI kan vi snabbt och effektivt ge realtidsanalyser, klimatanalyser och visualisera det vi arbetar med. Detta möjliggör att vi kan undersöka fler aspekter, koncept och alternativ än tidigare. Med hjälp av data kan vi förutse scenarion och målkonflikter och hitta rätt mycket tidigare i processen. Det sparar onödiga överraskningar och omtag senare.

I bostadsprojekten Storängen och Ryssbergen utanför Stockholm har vi med hjälp av digitala data, AI och parametrisk design i ett tidigt skede kunnat analysera förutsättningar på platsen och de utmaningar såväl som möjligheter dessa gett. Vi har kunnat optimera byggnadernas position, läge och storlek utifrån givna aspekter som dagsljus, bullerutsatthet och vindpåverkan. Tack vare AI-tekniken kan vi simulera olika scenarion och analyserat resultaten vilket gett oss välgrundade beslutsunderlag för det fortsatta arbetet.

Hur tror du att AI kommer att påverka ditt arbete som arkitekt framöver?
AI har redan en betydande inverkan och kommer att spela en allt större roll i arkitekters dagliga arbete framöver. Företag och organisationer behöver anpassa sig till den ständigt föränderliga utvecklingen. En central del av denna anpassning är att omfamna datadrivet beslutsfattande med hjälp av AI, vilket har blivit en kraftfull resurs för arkitekter.

När vi samlar in och analyserar stora mängder data kan vi snabbt generera insikter och fatta informerade beslut. Då kan vi skapa hållbara lösningar snabbare och säkrare än tidigare. En betydande fördel med datadrivet beslutsfattande är att vi får förmågan att förutsäga resultaten av olika val och vilket värde de skapar, men också identifiera eventuella problem redan i ett tidigt skede. Detta minskar risken för misstag och överraskningar senare i projektet, vilket i sin tur leder till ökat värde för kund och brukare, effektivare processer och minskade kostnader.

En annan viktig aspekt av hur AI kan användas är för automatisering av repetitiva uppgifter. Genom att frigöra tid från dessa uppgifter kan arkitekter lägga ett större fokus på hållbarhet, funktion och gestaltning – själva värdeskapandet. En intressant utveckling är också användningen av AI inom parametrisk design. Denna teknik möjliggör snabb generering och utforskning av olika designalternativ, vilket leder till mer innovativa och effektiva lösningar. För att hålla jämna steg med branschens utveckling är det viktigt att omfamna dessa teknologiska framsteg och använda AI som ett kreativt verktyg för att förbättra designprocessen. Detta främjar arkitektonisk utveckling, mer hållbara lösningar och en större förståelse för värdet av slutresultatet. Det ger samtidigt utrymme för nya och inspirerande lösningar på dagens komplexa utmaningar.

På vilket sätt kan ni använda AI för att på ett bättre sätt ta tillvara på metallernas möjligheter i arkitekturen? till exempel; Kan AI matcha material med specifika projekt, ge bättre bakgrundsinformation om material etc.
Potentialen för hur vi kan använda AI kopplat till olika materialval är stor. Vi kan samla data, analysera och ta medvetna beslut gällande materialval och användning på ett effektivt och hållbart vis. Vi kan kalla det materialmatchning där materialegenskaper och utseende jämförs mot en rad olika faktorer som estetik, livslängd, klimatpåverkan och budget. Genom den stora mängd information AI hanterar kommer vi snabbare fram till välgrundade förslag om material för det aktuella projektet.

Rollen AI spelar för att göra hållbarhetsbedömningar och belysa materialets klimatpåverkan när vi får fler och skarpare lagkrav relaterat till minskat klimatavtryck är betydande. Information som bidrar till konsekvensbedömningar och hållbarhetsvärderingar kan med hjälp av AI bidra till välgrundade val tidigt för att minska miljöpåverkan och främja grönt byggande.

Vad skulle du vilja att AI hjälpte dig med?
En av de mest påtagliga utmaningarna vi arbetar med är de klimatförändringarna som sker och accelererar. För att möta dessa behöver vi dra större nytta av AI:s förmåga att hantera enorma datamängder. Genom maskininlärning kan vi använda AI som en kraftfull resurs för att förbättra vårt arbete och hitta nya svar. AI blir bättre och mer sofistikerat desto mer data den använder och ger oss på så sätt automatiserade processer och skräddarsydda smarta lösningar att implementera i projekt för att minska klimatpåverkan.

Vi vill se att AI används ännu mer för att analysera flöden, nyttjandegrad, energiförbrukning och hållbarhetsaspekter i befintliga byggnader. Framöver kan AI bidra till att förbättra precisionen i dessa analyser och hjälpa arkitekter och aktörer att skapa mer ändamålsenliga, energieffektiva och klimatvänliga byggnader.

Samhällsbyggandet är av sin natur en målkonflikt. Där kan AI stötta en förbättrad kommunikation. Samarbete och förståelse för alla skalor och intressenter är avgörande för att säkerställa att visionen om ett projekt förverkligas. Designgenerering med AI, alltså att vi på kort tid kan generera ett stort antal designalternativ, ger beställare och projektmedlemmar bättre förutsättningar att kommunicera och visualisera sina mål. AI kan fungera som en kreativ katalysator som presenterar nya idéer och perspektiv till projektet och involverar intressenter och brukare i processen.

AI är inte bara ett tekniskt verktyg utan en viktig resurs i att underlätta och förbättra kommunikationen inom projekt. Genom att möjliggöra en öppen dialog, tillhandahålla objektiva analyser och skapa tydliga visualiseringar och rapporter, blir AI en nyckelkomponent för framgångsrik projektledning. Detta för att säkerställa att alla visioner blir förstådda och inkorporerade i den slutliga arkitekturen.